Stella Kinetics Unlock Nu Pathways Stellakinetics

Khi bắt đầu hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào việc truyền bá một mục đích tốt đẹp và để tâm đến những vấn đề từ các lĩnh vực bên ngoài. Từ tháng 3, năm 2013, chúng tôi thành lập “Beautyfund”, một chương trình từ thiện – phi lợi nhuận với mục tiêu hỗ trợ phát triển các dự án bảo vệ môi trường bền vững. Nếu mục tiêu có thể không khả thi, chúng tôi sẽ cố gắng hướng nguồn quỹ của mình tới các hoạt động dài hạn và ý nghĩa nhằm tối đa hóa tác động đối với xã hội.

1900 234 564