• + Môi trường bồi dưỡng sáng tạo và cởi mở, cơ cấu tổ chức phẳng, tinh thần làm việc nhóm nhiệt tình, trẻ trung và tràn đây năng lượng.

  + Mong đợi hiệu suất, tiêu chuẩn và tiêu chí cao hơn so với những nơi làm việc trước đây của bạn.

  + Tự do làm việc khuya, hay sáng sớm cho đến khi bạn hoàn thành công việc.

  + Tổ chức mang đến giá trị lớn, tăng trưởng cao

  + Tôn trọng lẽ phải + logic + chế ngự được cảm xúc.

  + Định hướng kết quả - quy trình là quan trọng

  + Mong đợi mức lương cao hơn so với các ngành công nghiệp hạng trung.

  + Du lịch dài ngày + tiền thưởng + hoa hồng + cổ phiếu (tùy chọn quyền sỡ hữu)

  + Mong muốn tăng khối lượng công việc. Cả khối lượng và mức độ khó khăn của công việc.

  + Mọi người đều là ông chủ của chính mình

  + Mong đợi luân phiên – chuyển đổi công việc

  + Mong đợi mức tăng trưởng theo lũy thừa.

  + Biết đặt mình vào vị trí của người khác.

  + Loại bỏ rào cản tinh thần.

  + Nhận diện sự tăng trưởng không giới hạn

  + Suy nghĩ tích cực

  + Đảm bảo sự tự tin, câu trả lời có sẵn trong mọi tình huống.

  + Khách hàng là thượng đế chứ không phải là CEO

  + Thách thức cấp cao hơn, nhưng với logic hợp lý và thích đáng.